Faktura elektroniczna
  • Faktura elektroniczna nazywana w literaturze e-fakturą jest dokumentem wystawianym, przesyłanym i przechowywanym w formie elektronicznej. E- faktura od dnia 14 lipca 2005 roku ma walor faktury papierowej (obecnie tę kwestę reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010. "w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej", Dz.U.10.249.1661, obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. ), co oznacza, że na jej podstawie można rozliczać się z Urzędem Skarbowym lub innym, właściwym Organem.
  • Dokument wysyłany jest drogą e-mail w postaci pliku pdf
  • E-faktura musi być przechowywana zarówno przez wystawcę jak i odbiorcę. Powinna ona być przechowywana w formie elektronicznej, w formacie w jakim została wystawiona, nie można ingerować w jej treść. Czas obowiązkowego przechowywania dokumentu nie różni się od czasu wymaganego dla tradycyjnych faktur tj. pięć pełnych lat od końca roku podatkowego, w którym faktury były wystawione.
Faktura tradycyjna
  • Faktura VAT przekazywana drogą mailową w postaci pliku PDF, nabiera znaczenia jako dowód księgowy, dopiero w momencie jej wydrukowania, uznania przez kontrahenta oraz przyporządkowania do odpowiedniej ewidencji rachunkowej. Faktury tradycyjne wystawiane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. "w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług"
  • Na fakturze VAT papierowej nie są wymagane podpisy wystawcy i odbiorcy. Dlatego wysyłany w postaci pliku PDF obraz faktury nie jest opatrzony podpisem.
  • Podatnicy zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z Ordynacji podatkowej są zobowiązani do przechowywania oryginałów oraz kopii faktur VAT do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dokumenty te, przechowuje się w oryginalnej postaci, wydrukowane w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.